SYS สู่ปีที่ 31 โชว์ผลงานเด่นรับ 14067:2018 และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จับงานเมกะโปรเจคอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงสายแรกในไทย

SYS ก้าวสู่ปีที่ 31 ปลื้มรับ ISO 14067:2018 และรับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)  พร้อมคว้างานก่อสร้างอุโมงค์โครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทย ตอกย้ำคุณภาพ SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม  กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ก้าวสู่ 31 ปี เปิดเผยว่า SYS ได้รับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14067:2018 จาก Bureau Veritas ที่ให้การรับรองครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกรายการของ SYS และได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ SYS โดยการนำ Carbon Footprint ไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานคือ Bureau Veritas และ อบก. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม


          “SYS ให้ความสำคัญในเรื่องการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ยึดมั่นในแนวคิดธุรกิจ Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ด้วยการเลือกวัสดุคุณภาพที่มีแนวคิดรักษ์โลก และรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เพียงสนับสนุนแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ SYS ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างยั่งยืนด้วย” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว
           คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/การประกอบชิ้นงาน การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณออกมาในรูปของ กรัม, กิโลกรัม หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
            การที่องค์กรทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ จะสามารถนำไปใช้วางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในระดับสูงสุด ขณะที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลงานคุณภาพทาง SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน คว้างานเมกะโปรเจค ได้รับคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – หนองคาย โดยใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ทั้งโครงการมากกว่า 8,000 ตัน ทำอุโมงค์ยาว 8 กิโลเมตร ช่วงมวกเหล็กและลำตะคอง

“นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่SYS ได้รับความไว้วางใจจาก ทางบมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับประเทศในครั้งนี้ โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ภายใต้แบรนด์ SYS ที่ถูกเลือกใช้ในส่วนโครงสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงช่วงมวกเหล็กและลำตะคองนั้น เป็นเหล็กคุณภาพสูง มีคุณสมบัติตรงตามการใช้งานของโครงการนี้ สามารถตรวจสอบได้ทุกท่อน โดยมีทีมวิศวกรให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคอย่างใกล้ชิด และมีทีมประสานงานเพื่อวางแผนการส่งมอบเหล็กให้โครงการดำเนินงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว