ก้าวสู่ 64 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลเกียรติยศ “องค์กรโปร่งใส” เปิดแผนงานปี 67 เร่งพัฒนาระบบ PEA VOLTA รองรับรถยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง NACC Integrity Awards จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 จากสำนักงาน ป.ป.ช. สะท้อนให้เห็นว่า PEA มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

“รางวัลดังกล่าว สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยม ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม”

            ที่ผ่านมา PEA ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 9 และในการประกาศผลครั้งที่ 11 นี้ PEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จที่สร้างความภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

ปัจจุบันต้องยอมรับว่ากระแสนรถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่คนยุคใหม่ให้ความยอมรับสนใจหันมาใช้กันมาขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกลงและตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น แต่ปัญหาอย่างเดียวที่ทำให้ผู้ใช้งานขาดความมั่นใจ คือถ้าต้องใช้งานจริงเดินทางในประเทศไทยจะเติมพลังงานได้ที่ไหน

PEA VOLTA คือคำตอบสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยมีฟังก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งการเติมเงิน สั่งงานเครื่องอัดประจุ และการชำระค่าบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง PEA จะพัฒนาฟังก์ชันต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นต่อไป

ล่าสุดนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด (EVme) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง PEA กับ บริษัท อีวีมี พลัส จํากัด โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธี  

การร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ตอบโจทย์การให้บริการครอบคลุมทุกมิติ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้เข้าถึงผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศผ่าน PEA VOLTA Application สามารถบริหารจัดการพลังงานและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ EV Ecosystem อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับ PEA VOLTA เป็น Digital Platform สำหรับบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าที่ PEA พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

            ปัจจุบัน PEA มีผู้ใช้งาน PEA VOLTA Application แล้วมากกว่า 200,000 ราย โดยผู้ใช้งานสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA และสถานี VOLTA CONNEXT ที่พร้อมให้บริการแล้ว มากกว่า 400 สถานี ครอบคลุมทั่วประเทศ