CPF โกย 5 รางวัล Asian Excellence Awards 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจมาตรฐานระดับสากล ปี 65 ประกาศกลยุทธ์สร้างความมั่งคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืนให้สังคมโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า 5 รางวัลระดับสากล The 11th Asian Excellence Awards 2021 ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมโลก

            สำหรับ 5 รางวัล ประกอบด้วย  1.รางวัล ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย(Asia’s Best CEO) 2. รางวัล ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย(Asia’s Best CFO) 3. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย(Best Investor Relations Professional) 4. รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Company) 5. รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย(Best CSR Company)     

สำหรับรางวัล Asia’s Best CEO โดยนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรลุเป้าหมายในการเติบโตที่เสริมสร้างความสมุดทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนรางวัล Asia’s Best CFO ผู้ที่คว้ารางวัลดังกล่าว คือ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน จากความสามารถบริหารการเงินและจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และจัดการหนี้สินเพื่อเพิ่มโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงาน ด้านการเงินและการบริหารเงิน การวางแผนธุรกิจ และการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ ขณะที่นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน ซีพีเอฟ คว้า รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Professional) ซึ่งพิจารณาจากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม และทันเวลา ตามแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังคว้า รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company)ซึ่งสะท้อนมาตรฐานความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล นอกเหนือจากรายงานประจำงวดที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว ยังเพิ่มการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกประเด็น รวมถึง รางวัล ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย(Best CSR Company) จากทุกกิจกรรมที่ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินนโยบาย 3 เสาหลักความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงการปกป้องและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน

สำหรับในปีนี้ ซีพีเอฟยังประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action เน้นการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง องค์การสหประชาชาติ (UN) ขับเคลื่อนภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น ภายใต้ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดิน น้ำ ป่าคงอยู่ สร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ส่งเสริมสังคมเติบโตไปด้วยกัน ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  ( SDGs ) ครบ 17 เป้าหมาย 

รางวัล Asian Excellence Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นิตยสาร Corporate Governance Asia มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้เกียรติแก่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นที่สนใจของนักลงทุน ครอบคลุม รางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์ต่อนักลงทุนอันดีเยี่ยมในระดับสากล