BAFS เข้ารับรางวัล“Thailand Sustainability Investment”ต่อเนื่องปีที่ 6 ตอกย้ำการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BAFS เปิดเผยว่า บาฟส์ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและปรับลดต้นทุนในการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมทั้งการให้ความสำคัญในการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันที พร้อมมองหาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่เพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโต 5 ปีของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็นธุรกิจบริการเติมน้ำมันอากาศยาน 50 เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจอื่นๆ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ล่าสุด บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จํากัด บริษัทย่อย มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ขณะที่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กำลังดำเนินโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือไปยังคลังน้ำมันจังหวัดลำปาง บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด กำลังดำเนินโครงการวางท่อระบบ hydrant ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด ได้ส่งออกรถเติมน้ำมันอากาศยานและอุปกรณ์ให้บริการภาคพื้นอากาศยานไปที่ สปป.ลาว และพม่า พร้อมทั้งการเจรจากับต่างประเทศในการขยายธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในต้นปี นี้ซึ่งจะเป็นการเสริมรายได้ใหม่ให้แก่บาฟส์ในอนาคตตามแผนที่วางไว้

สำหรับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) BAFS ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 6 จากการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งสะท้อนว่าบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลครอบคลุม ในกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานตลอดสายห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความยั่งยืน เช่น การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG BAFS ได้รับการประกาศให้อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืนในการคำนวณ 2 รอบของปี2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการคำนวณ SET THSI Index 1.รอบทบทวนเดือนมิ.ย. (สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปีเดียวกัน) และ 2.รอบทบทวนเดือนธ.ค. (สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายนปีถัดไป)

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนี SETTHSI ขึ้น เพื่อเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะปัจจุบันแนวทางการลงทุนระยะยาวในต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจกับการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท