65 ปี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ขึ้นอาคารผู้ป่วยใหม่ รองรับฮับการแพทย์ในไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบปีที่ 65  สร้างอาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น พร้อมเดินแผนยุทธศาสตร์มุ่งมั่น พัฒนาหน่วยงาน  เชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการ มีประสิทธิผลพร้อมมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริการจัดการสูงสุด

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และพิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณบุคคลผู้เสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ รพ.ฯ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของกองทัพเรือที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลกำลังพล กองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น ในคุณภาพการรักษา เป็นที่เชื่อถือและยอมรับมาโดยตลอด ทั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) โดยได้รับการต่ออายุการ รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลดังกล่าวต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นโรงพยาบาลคุณภาพของประเทศและมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง มีพันธกิจ ในการรักษาพยาบาลข้าราชการกลาโหม พลเรือน ลูกจ้าง คนงาน ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และทำการวิจัย เพื่อพัฒนางานบริการ และวิชาการ โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ให้ เป็นไปตามนโยบาย โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของรัฐบาลโดยมีแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านจักษุกรรม แผนงานพัฒนา ศักยภาพด้านหัวใจ แผนงานพัฒนาด้านโรคสมอง และแผนด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและความกดดันบรรยากาศสูง ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นโรงพยาบาลขนาด 750 เตียง เปิดดำเนินการรับผู้ป่วยในได้  431 เตียง ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วยใน จำนวน  391 เตียง เตียงผู้ป่วยวิกฤต จำนวน   25 เตียง เตียงรอคลอด จำนวน 10 เตียง เตียงคลอด จำนวน 5 เตียง ด้วยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพัฒนาศักยภาพด้านการ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกปีละประมาณหกแสนราย ปัจจุบันสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร ๑๐๐ ปี อาคารเทียม เชิดบุญเมือง อาคารรังสีวิทยา อาคารเภสัชกรรม อาคารตรวจโรคฉุกเฉิน อาคารสโมสรโรงพยาบาล ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อาคารทันตกรรม อาคารพยาธิวิทยา อาคารนิติเวชวิทยา อาคารสโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ล่าสุดทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้ทำการเดินหน้าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 14 ชั้น เพื่อรองรับประชาชนและพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

            สำหรับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พ .ศ .2563-2566  จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการถ่ายทอดลงสู่ แผนปฏิบัติราชการของ นขต .รพ และคณะกรรมการต่างๆ ของ รพ.ฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาหน่วยและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการ สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม ประสิทธิผล ความก้าวหน้าในภาพรวมของ โรงพยาบาล ส่งผลผลิตที่ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก พร้อมมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริการจัดการ” ในที่สุด