50 ปี ช.การช่าง ก้าวอย่างมั่นคง ผนึกซิโนไทยปิดดีลเซ็นสัญญารถไฟทางคู่ มูลค่า 5 หมื่นล้าน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)(CK) ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของไทยเปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี ผนึก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญาก่อสร้างรถไฟทางคู่ เชียงราย-เชียงของ จำนวน 2 สัญญา มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เชียงราย – เชียงของ เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นในนามกิจการร่วมค้า CKST -DC2 และ CKST-DC3 เซ็นสัญญาก่อสร้างรถไฟทางคู่ เชียงราย-เชียงของ จำนวน 2 สัญญา มูลค่ารวม 5 หมื่นล้านบาทจากวงเงินรวม 72,920 ล้านบาท โดยมีจุดเริ่มต้นจากสถานีเด่นชัย จ.แพร่ มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่าน จ.ลำปาง จ.พะเยา สิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สัญญาโดยกิจการร่วมค้า CKST-DC2 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในสัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 132 กิโลเมตร ด้วยราคา 26,900 ล้านบาท และกิจการร่วมค่า CKST-DC3 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 87 กิโลเมตร ด้วยราคา 19,390 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี มีกำหนดแล้วเสร็จปลายปีช่วง 2570 โดยรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่เปิดพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ จะช่วยกระตุ้นทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการค้า

บริษัท ช.การช่างจำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัทได้ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด โดยใช้ชื่อว่ากิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประกวดราคาตามประกาศและขอ้กา หนดการประกวดราคาสำหรับงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วง งาว-เชียงราย โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนแบ่งเป็น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จำนวน 54 เปอร์เซ็นต์,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) จำนวน 41 เปอร์เซ็นต์,บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด จำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี2 ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วง งาว-เชียงราย กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย

50 ปี ช.การช่าง

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ปี 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยในระยะแรก ลักษณะงานของ ช.การช่าง เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไปจากหน่ายงานราชการ อาทิ กองทัพบก กองทัพอากาศ ต่อมาได้ขยายดำเนินธุรกิจเข้าร่วมทุนกับ บริษัทโตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างและเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในปี 2564

ปี 2537 ช.การช่าง ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 700 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ปี 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน ปี 2539 ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนเป็น 1,050 ล้านบาท ช.การช่างได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมนี บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากอังกฤษ เป็นต้น เพื่อทำให้ ช.การช่าง สามารถขยายขอบเขตการรับงาน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่ราย ที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้