45 ปี ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลฯ ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์ชั้นนำระดับประเทศ

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลฯ ชู 45 ปี ผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมเข้มนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รุกบริการขนส่งสินค้าครบวงจรปี 2021

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารในระดับมาตรฐานสากลภายใต้การให้บริการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  ด้วยพันธกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้าและสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากว่า 45 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุนและควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน

            รวมทั้งส่งเสริม การพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค ตลาดเฉพาะเจาะจง และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน                

           ทางด้านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยความร่วมมือร่วมใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหารผู้บังคับบัญชาทุกระดับและเพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย มีการดำเนินงานไปด้วยความสะดวกราบรื่น ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยโดยความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฎิบัติงาน               

           ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานจึงถือเป็นนโยบายสำคัญ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนังถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน

รวมทั้งยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานที่ทำงานความสะอาดโดยรอบบริษัทฯอยู่เสมอเพื่อให้มีความปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี โดยทั่วกันของพนักงาน  พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ  ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น  ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท  และพนักงานทุกคนจะต้องปฎิบัติ 5 ส(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ทำการทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆเพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการกำหนดนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่บริษัทฯได้กำหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นสำคัญ