33 ปี มูซาชิ ออโตพาร์ท ฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ระดับโลก

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ เครื่องจักร จำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ มีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีโรงงานตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ โรงงานที่จังหวัดปทุมธานีและปราจีนบุรี 33 ปี ที่ผ่านมา แม้จะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย บริษัทได้กำหนดปรัชญาในการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จให้ได้ให้ประเทศไทย

บริษัทมีนโยบายหลักที่กำหนดไว้โดยจะคิดค้นการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สร้างเสริมความไว้วางใจจากคนทั่วโลก ผ่านการสินค้า ขณะเดียวกันด้วยจิตวิญญาณของบริษัทซึ่งยึดลูกค้าเป็นหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต ค้นหาสิ่งให้ๆอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้โรงงานในเครือที่อยู่ในความดูแลของบริษัทยึดปฎิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด

            สำหรับการผลิตสินค้าบริษัทให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยปริยาย บริษัทได้นำระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO 9001:2008 และ TS 16949:2009) มาใช้ในการผลิต

            นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS 18001และ ISO 14001 (Environmental management System) เป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม เนื่องจากการดำเนินการของระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางนโยบายและวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการทำงานอื่นๆ

            แม้ว่ามูซาชิกรุ๊ปจะมีการพัฒนาจนกลายเป็นบริษัทระดับโลกแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเพื่อความอยู่รอดในตลาดโลก และทำให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของมูซาชิกรุ๊ป ภายใต้คำขวัญที่ว่า “มูซาชิแบรนด์ระดับโลก”

อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกตระหนักอยู่เสมอคือทุกชิ้นส่วนที่เราผลิตออกไปจะต้องสามารถตอบสนองการใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งไม่มีสิ่งใดนอกจากการส่งและแปลงพลังงานประเภทต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการเลือกใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อสร้าง”คุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การสร้างความแตกต่างระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงผนวกรวมความแตกต่างเหล่านั้นเข้ากับการเติบโตของบริษัท ซึ่งเรามุ่งมั่นที่ให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

            กลุ่มมูซาชิเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการผลิตชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์สำหรับเครื่องบินในปี 2526 และเปลี่ยนไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องหว่านหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2499 เริ่มผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และย้ายไปอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์บริษัทได้สร้างระบบ Monozukuri แบบเดิมขึ้นด้วยระบบการผลิตแบบครบวงจรเทคโนโลยีการผลิตด้วยความแม่นยำและระบบการผลิต การขายทั่วโลกรวมทั้งความสามารถในการวิจัยและพัฒนาซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด