17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนาผังเมืองให้ได้มาตรฐาน เน้นประโยชน์สุขของประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 17 ปี ของการก่อตั้ง ดูแลภารกิจด้านการผังเมือง การโยธาธิการ การออกแบบก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท

ล่าสุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน โดยหลังจากการจัดรูปที่ดินแปลงที่ดินทุกแปลงจะมีรูปแปลงที่เป็นระเบียบตามแผนผังที่วางไว้ ติดถนน เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม โดยไม่ต้องย้ายออกไปแบบการเวนคืนที่ดิน มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น แปลงที่ดินสามารถใช้ประโยชได้อย่างคุ้มค่า โดยต้องมีการร่วมปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อเป็นพื้นที่ในสาธารณะในโครงการและเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่โครงการ 123-2-94.1 ไร่ จำนวน 84 แปลง เจ้าของที่ดิน 81 ราย

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการมอบโฉนดเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมและถนนโครงข่ายในโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 52.7 ล้านบาท ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมขนาดเขตทาง 24 เมตร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 716 เมตร เชื่อมระหว่างถนนพระลือและถนนสิงหวัฒน์ และถนนสายรอง 6 สาย รวมระยะทาง 1,507 เมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง มีการจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐาน จากความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตลาดบ้านคลองทำให้เกิดโครงการจัดรูปที่ดินแห่งที่ 2 ในจังหวัดพิษณุโลก อีก 1,000 กว่าไร่ (โครงการจัดรูปที่ดินฯ หนองตาเหี่ยม ในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิก ) ซึ่งขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินแล้ว

นอกจากนี้ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เดินทางไปเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง มีพื้นที่โครงการประมาณ 294 ไร่ 1 งาน 95.92 ตารางวา จำนวน 27 แปลง เจ้าของที่ดิน 12 ราย ณ บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

พร้อมกันนี้ในช่วงเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดในช่วงที่ผ่านา นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมกับเพื่อติดตามและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโดย อธิบดีได้สั่งการไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมถึงสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เฝ้าระวังพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ที่กำหนดไว้ คือ 1.ยุทธศาสตร์การผังเมือง 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 3.ยุทธศาสตร์การอาคาร  4.ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง โดยกรมฯมีความมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรของกรม โดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติฯ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารของกรมฯ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง ผู้ปฎิบัติงานด้านการผังเมือง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค