เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดย วันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย ใน 3 พื้นที่ตำบลหลัก ได้แก่ ต.ร่อนทอง ต.ชัยเกษม และ ต.ทองมงคล เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท โดย เลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ในฐานะประธานโครงการฯ ให้เกียรติรับมอบ