สถาปนาครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานระดับสากล

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สถาปนาครบรอบ 74 ปี นำนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ การบริการทางการแพทย์อยู่สม่ำเสมอ พร้อมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเพื่อยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

            สู่ 74 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ปัจจุบันบริหารงานโดย นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มุ่งมั่นพัฒนาด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งโรงพยาบาลเลิดสินหนึ่งในหน่วยงานของกรมการแพทย์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยที่ผ่านมามีผลงานด้านวิชาการ การค้นคว้าและวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ การคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรในสังกัดได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเลิดสินไม่เพียงแต่สนับสนุนงานวิชาการเฉพาะทางเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้มีการศึกษาในสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และการให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาระบบการรักษาทางด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมในการรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ตั้งอยู่ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรักและประชาชนทั่วประเทศ มายาวนานนับร้อยปี ตั้งแต่ สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมิชชั่นนารีนายแพทย์ทีเฮวาด์ เฮส์ เป็นผู้วางรากฐานและพัฒนา ในด้านต่างๆ จนปัจจุบันโรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ มีความเจริญทางเทคโนโลยี การรักษาและมีความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา เช่น ศูนย์การแพทย์ทางด้านออร์โธปิดิกส์ และ ทางด้านอุบัติเหตุ เป็นต้น

โรงพยาบาลเลิดสินยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่สําคัญ คือ แพทย์ประจําบ้าน มีแพทย์เฉพาะทางจากหลายประเทศมาฝึกงานและศึกษาดูงานเป็นประจําอย่าง ต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๙ นี้โรงพยาบาลเลิดสินจะมีความก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งที่สําคัญ คือการร่วมผลิต แพทยศาสตรบัณฑิตให้กับสังคมไทย โดยจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจะเปิดการ เรียนการสอนนักศีกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นยกระดับบุคลากรในองค์กรอยู่ตลอดเวลา นางนิตยา ภูริพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้มีความรู้เกี่ยวกับความเครียด ภาวะหมดไฟ สามารถจัดการแก้ไขเบื้องต้น และเพิ่มความสุขในการทำงาน

“กำเนิดเลิดสิน”

ผู้ตั้งโรงพยาบาลเลิดสิน คือ โธมัส เฮย์เวิร์ด เฮส์ ศัลยแพทย์ชาวอเมริกัน และเป็นมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ที่เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ใช้บ้านหลวง ริมถนนสีลมต่อกับถนนเจริญกรุง อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน เปิดเป็น Nursing Home เมื่อ พ.ศ. 2432 บ้างเรียกว่า คลินิกหมอเฮส์ บ้างเรียก โรงพยาบาลหมอเฮส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2434 ได้โอนกิจการเป็นของรัฐ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า โรงพยาบาลบางรัก

            พ.ศ. 2485 ได้มีการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลบางรักจึงถูกโอนย้ายไปสังกัดกรมการแพทย์ ในช่วงนั้นเป็นทั้งโรงพยาบาลเฉพาะและโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป จึงมี 2 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ คือทั้งกองควบคุมกามโรคและสังกัดกรมการแพทย์ และด้วยเหตุที่กองควบคุมกามโรค โรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลเลิดสินซึ่งเปิดใหม่ภายหลังตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่คนละกรม อาจก่อให้เกิดความสับสน ต่อมาจึงมีคำสั่งย้ายกองควบคุมกามโรค กรมการแพทย์ได้รับโอนโรงพยาบาลเลิดสินจากกรมอนามัย เมื่อ พ.ศ. 2491 และได้เปิดรับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 จึงถือว่าวันนี้เป็นวันกำเนิดโรงพยาบาลเลิดสินอย่างเป็นทางการ