รับมอบผลิตภัณฑ์ยันฮีฟ้าทะลายโจร(หรือฟาร์แท็บ)

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์  นายกสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยและคณะ รับมอบผลิตภัณฑ์ยันฮีฟ้าทะลายโจร(หรือฟาร์แท็บ) จาก ทพญ.ลดาวดี  สัมฤทธิวณิชชา  กรรมการบริหารและแพทย์แผนไทยประจำบริษัทยาอินไทย  จำกัด โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ประชาชนใช้ฟ้าทะลายโจรบำบัดรักษาตนเองเบื้องต้นจากไข้หวัด