ยักษ์หใญ่ SYS รับ 2 รางวัลคุณภาพการันตีสินค้าลุยอาเซียน เหล็กสยามยามาโตะ ผู้นำตลาดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนรายใหญ่ของประเทศเพิ่มศักยภาพองค์กร ด้วยรางวัลGreen Mining Awards 2019และรางวัลCSR-DPIM Continuous Award 2019 พร้อมเดินเครื่องผลิตสินค้าคุณภาพลุยภูมิภาคอาเซียน

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) นับเป็นผู้บุกเบิกผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและทดแทนการนำเข้า ทำให้ SYS มีโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ SYS ได้เติบโตและพัฒนาจนเป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปให้เป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในภูมิภาคอาเซียน

          ล่าสุดดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการ-สายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด  ประกาศความสำเร็จองค์กรขึ้นรับรางวัลGreen Mining Awards 2019รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประเภท โรงประกอบโลหกรรม และรางวัลCSR-DPIM Continuous Award 2019สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

            ด้านการผลิตปัจจุบัน SYS มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับ

บลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้ถึงปีละ 1,100,000 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยสงวนเงินตราของประเทศได้เป็นจำนวนมาก

            บริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้บริษัทยังมีคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้การรับและการขนส่งสินค้าต่อลูกค้ามีประสิทธิภาพ

            ทั้งนี้ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง SYS จึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ SYS ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเสมอมา

            ทางด้านมาตรฐาน ISO และสิ่งแวดล้อมบริษัทฯมีนโยบายการจัดการ ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในองค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วยการจัดทำ คงไว้ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และ จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในบริษัทฯ ให้พอเพียง

            ผลิตสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอและส่งมอบได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด และข้อตกลงกับ ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

            บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่โดยตรง ในสายงานการบริหารและความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ส่วนผู้บังคับบัญชาทุกท่านทุกระดับ มีหน้าที่ควบคุมดูแล ให้ผู้ปฏิบัติ งานทุกคนมีและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบ ถ้วนตามสภาพของงานและแนะนำให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

            พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้สินค้า มีคุณภาพสม่ำเสมอ ตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พร้อมสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            ทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและมีกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพสินค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้อย่างปลอดภัย เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน เผยแพร่นโยบายการจัดการให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจ ยึดถือ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและบริษัทฯจะทำการทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงตรวจประเมินเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับแผนงานในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนได้

            ทางด้านการบริการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยพยายามพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าSYS จึงดำเนินการโดยจัดให้มีการบริการก่อนและหลังการขาย ในด้านการบริการก่อนขายนั้น SYS มีการให้ความรู้และข้อมูลทางด้านเทคนิคทั้งข้อมูลในเชิงลึกและเชิงกว้างของสินค้าต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง

            รวมทั้งมีการบริการหลังการขาย SYS มีการจัดส่งสินค้า ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งหากสินค้าที่ได้รับมีข้อบกพร่อง SYS ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนองตอบต่อปัญหาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  การบริการด้วยเทคโนโลยี SYS ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ระบบ E-Ordering เพื่ออำนวยความ สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ระบบ ODS (Online Documents Services) สำหรับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูเอกสารทางการค้าได้อย่างทันท่วงที และ ระบบ Certificat Onlineโดยลูกค้าสามารถจัดพิมพ์ใบรับรอง คุณภาพสินค้าได้ตามความต้องการ แล้ว SYS ยังเสนอบริการการ ตัดสินค้าตามขนาดการใช้งานของลูกค้านอกเหนือจากสินค้าความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 9 เมตรและ 12 เมตรเพื่อให้ลูกค้าสามารถ นำสินค้าไปใช้งานได้้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ ต่อไป