ประชาอาภรณ์ รับ 2 รางวัลเด่นประจำปี 67 ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมสิ่งทอมาตรฐานระดับสากล

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) (PG) ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าบุรุษ สตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์ม รับรางวัล 2 รางวัลเด่นแห่งปี 66 สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองและตรวจสอบคุณภาพด้านมาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย และการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015 ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (Cool Mode) ,ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

ครบรอบ 44 ปี

PG เริ่มดำเนินธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าในปี 2523 ผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดเด็ก ยูนิฟอร์ม และชุดว่ายน้ำ ที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ARROW, BOBBY JONES, BEVERLY HILLS POLO CLUB, BSC, CALVIN KLIEN, ELLE, LACOSTE, LE COG SPORTIF, MIZUNO, PETER MILLAR and อีกมากมาย

บริษัทได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน

จากประสบการณ์ทำงาน 44 ปี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักเสริมสร้างฐานธุรกิจและรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทเต็มใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอที่ดีที่สุด

สำหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2567 คาดการณ์ว่า การผลิต คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งออกและจำหน่ายในประเทศ คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการส่งออกสินค้าเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง.