ปตท.คว้ารางวัลดีเด่นแห่งปี“Thailand Top Company Awards 2020” ชูโรงวิสัยทัศน์ “PTT by PTT” ขับเคลื่อนความมั่นคงพลังงานสู่ความยั่งยืน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เจ้าของรางวัลดีเด่นแห่งปี Thailand Top Company Awards 2020 ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน เตรียมขับเคลื่อนสานต่อความมั่นคงทางพลังงานผ่านวิสัยทัศน์ PTT by PTT นำนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

            นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พร้อมขับเคลื่อน ปตท. สานต่อความมั่นคงทางพลังงานไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืนในฐานะบริษัทพลังงานไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคมควบคู่คุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน

แม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานการณ์ราคาน้ำมันผันผวน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นภารกิจ ปตท. ยังคงต้องรักษาความเข้มแข็งของธุรกิจหลัก และสร้างธุรกิจใหม่แทนที่การเติบโตในรูปแบบเดิม โดยผมมุ่งหวังที่จะให้กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ตามแนวคิดที่เรียกว่า PTT หรือ Powering Thailand’s Transformation

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว ปตท.เจอผลการทบถึง 2 เด้งด้วยกันนอกจากเศรษฐกิจในประเทศแล้วยัง ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะกระทบกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2563 และ 2/2563  และจะสามารถกู้สถานการณ์ให้ฟื้นกลับมาดีขึ้นได้ประมาณไตรมาส 3/2563 หรืออย่างช้าที่สุดน่าจะประมาณไตรมาส 4/2563

นายอรรถพล กล่าวอย่างเชื่อมั่นว่า จะสามารถนำพาองค์กร ผ่าวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่ง ปตท.เป็นองค์กรที่ใหญ่ และมีความสำคัญกับประเทศ เราขับเคลื่อน ประเทศก็ขับเคลื่อน เราไปข้างหน้าประเทศก็เดินไปข้างหน้า และที่สำคัญเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานทุกคนที่จะรวมพลังกัน จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าและจะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน

กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุแนวคิดดังกล่าว จะต่อยอดการดำเนินงานจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในผสานด้วยการเปิดกว้างทางความคิด รับบริบทจากภายนอก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวางพื้นฐานหลักในการทำงานด้วยกลยุทธ์ PTT ร่วมกับแนวคิด PTT เช่นเดียวกัน หรือที่เรียกว่า PTT by PTT ประกอบด้วย

P artnership and Platform เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างพันธมิตร และพัฒนาธุรกิจของ ปตท. ให้มีลักษณะเป็นพแลทฟอร์มมากกว่าเป็นแค่ผู้ผลิตสินค้า และจำหน่าย โดย ปตท. จะดึงดูดพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับทั้งรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ประกอบการไทย และ SMEs ในการขับเคลื่อนคุณค่าจากมือพันธมิตรสู่มือผู้บริโภค เป็นการร่วมกันสร้าง New business model และ New ecosystem

            T echnology for All เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทอล โดยจะใช้ในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงาน ทั้งการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ และใช้บริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่ภายนอก เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

T ransparency and Sustainability สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เน้นให้พนักงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Governance, Risk และ Compliance หรือ GRC) พร้อมกับพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

            สำหรับการร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยนั้น ปตท. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการทำงานผ่านกลยุทธ์ PTT เช่นเดียวกัน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับพันธมิตร ผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้ร่วมกันใช้ความเชี่ยวชาญ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป