บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 9 มาตรการเร่งดึงลงทุน เพิ่มสิทธิประโยชน์กลุ่ม A1+ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 13 ปี

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ อนุมัติ 9 มาตรการชุดใหญ่ กระตุ้นลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ตั้งอนุกรรมการปลดล็อกและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน พร้อมปรับเพิ่มหมวดกิจการให้สิทธิพิเศษกลุ่ม A1+ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี ระหว่างปี 2566 – 2570 จำนวนทั้งสิ้น 9 มาตรการ คือ 1.มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 2. มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม 4. มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร 5. มาตรการกระตุ้นการลงทุนในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ 6. มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ Smart และ Sustainability 7. มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs 8. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ทั้ง 9 มาตรการ มีทั้งการปรับปรุงมาตรการเดิมให้ตรงเป้ามากขึ้น ลดความซับซ้อน และเพิ่มมาตรการใหม่ ๆ เช่น มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม และ มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร ถือเป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อตอกย้ำการเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ และศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยจุดแข็งของไทยที่สามารถเข้าไปตอบโจทย์ความท้าทายของโลกที่เกิดขึ้น ทั้งความมั่นคงด้านอาหาร การเป็นแหล่งพลังงานสะอาด และการมีฐานอุตสาหกรรมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการลงทุนในอนาคต รวมถึงออกมาตรการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค เพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ มาตรการและสิทธิประโยชน์ที่ปรับใหม่ในครั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้า

นอกจากนี้ บีโอไอเพิ่มสิทธิประโยชน์กลุ่ม A1+ สำหรับอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 – 13 ปี