บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ เอจีอี นำทีมพนักงานจิตอาสา กว่า 20 คน ร่วมโครงการเอจีอีสร้างฝันพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ เอจีอี นำทีมพนักงานจิตอาสา กว่า 20 คน ร่วมโครงการเอจีอีสร้างฝันพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ทาสีเครื่องเล่นสนาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามของน้องๆให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และน่าเล่น พื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน สร้างจิตสำนึกการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา