“ธนูลักษณ์” โชว์คุณภาพการผลิต ISO 9001/ISO 14001 ขึ้นแท่นผู้นำสินค้าครบวงจร ลุยตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

สู่ปีที่ 48 ธนูลักษณ์ วางหมากธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เดินเครื่องไลน์ผลิตครบวงจร ชู ISO 9001,ISO 14001 ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ รุกตลาดในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังที่ใหญ่สุดในประเทศ ภายใต้แบรนด์ระดับสากลที่ได้รับลิขสิทธิ์และแบรนด์ดังของบริษัทฯ ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตที่ไม่หยุดพัฒนา และก้าวไปข้างหน้าด้วยการสร้างสรรค์ทั้งนวัตกรรม เครื่องจักร และบุคลากร เสียงสะท้อนของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ที่ยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานการผลิตและบริการ ที่เป็นเลิศมายาวนาน คือรางวัลที่บริษัทฯสะสมด้วยความภาคภูมิใจมากว่า 48 ปี ภายใต้สัญลักษณ์พระรามแผลงศรขึ้นฟ้า ที่แฝงด้วยความหมาย… ความเป็นไทย ความโชคดี และเทรนด์แฟขั่นที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้านการบริหารจัดการบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน พร้อมพันธกิจของบริษัทฯมีด้วยกัน 4 ข้อคือ1.มุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น 2.ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่วนระบบบริหารจัดการคุณภาพบริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับรองมาตรฐาน ISO  14001 ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดจากกิจกรรม การดำเนินธุรกิจให้มากที่สุด โดยการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าทางด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุมปกป้องสิ่งแวดล้อม และป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยการจัดการขยะ น้ำเสียและสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001 บริษัทฯ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งมอบและการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ ประกอบด้วย 1.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์2.ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมากว่า 99.69 เปอร์เซ็นต์  3.การส่งมอบสินค้าตามกำหนดให้ได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 4.การบริการหลังการขายสินค้า 100 เปอร์เซ็นต์ และ 5.บริษัทจัดประกวดผลงานนวัตกรรมทุกปี

สำหรับการตลาดบริษัทฯมีช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งสัดส่วนขายในประเทศ 66 เปอร์เซ็นต์ ต่างประเทศ 34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตลาดในประเทศมีบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้ามาโดยตลอด และยังมีช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ คือ การจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online,จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet,และขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทฯก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของอาเซียนสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน วันนี้ธนูลักษณ์มีจุดแข็งที่เป็นอุตสาหกรรมครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์และ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯมีความพร้อมที่จะลงสมรภูมิการแข่งขัน และได้เตรียมตัวเองในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ ยาวนานและมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจมุ่งไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะในเมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป.ลาว