ทย.ศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสนามบินสตูล

กรมท่าอากาศยาน(ทย.)เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล เนื่องจากก่อนหน้านี้นักธุรกิจภาคเอกชนจากสภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและเรียกร้องให้มีการสร้างเนื่องจากมีความต้องการในการเดินทางโดยเครื่องบินจำนวนมาก

ทย.จะเริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ในเดือนพ.ย. ปี2561 โดยขั้นตอนในการศึกษานั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จากนั้นจะศึกษาทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ที่จะก่อสร้าง, งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง และความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ย. ปี2562 จากนั้นจะเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูลให้กระทรวงคมนาคมก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป หากเห็นชอบจะเสนอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสนามบินแห่งใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. ปี 2561 ทย. จะเปิดประมูลการพัฒนาท่าอากาศยาน 2 แห่ง วงเงิน 3,800 ล้านบาท ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วงเงิน 1,800 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 2,000 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และลานจอดเครื่องบิน

ปัจจุบันสนามบินนครศรีธรรมราช และสนามบินตรัง นอกจากปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันให้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน กับอ่าวไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการบริการ โดยจะเชื่อมโยงการค้า และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญบริเวณชายแดนภาคใต้ ที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออก กับเอเชียใต้ หรือประตูสู่สองฝั่งของเอเชีย รวมทั้งเป็นประตูส่งออกไปยังฝั่งตะวันตกภูมิภาคBIMSTEC ประกอบด้วยบังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย