ก้าวสู่ 82 ปี “กรมปศุสัตว์” คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 รับต่อเนื่องมากที่สุด 73 รางวัล ตอกย้ำองค์กรดีเด่น บริหารงบ 5,304 ล้านบาท อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรมปศุสัตว์ครบรอบ 82 ปี ฉลองยิ่งใหญ่ตบเท้ารับ 5 รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ตอกย้ำภาลักษณ์หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การมีอุดมการณ์ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ประกอบกับทุกฝ่ายให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินความพึงพอใจและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงและพัฒนางานบริการที่มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และมีการ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานอื่นๆ โดยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน สามารถนำต้นแบบที่ดีไปขยายผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงานอื่นๆ

ในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 5 รางวัล คือ

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนี้

2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ซึ่งกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเดียวในระดับประเทศที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โดยกรมปศุสัตว์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน การผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน เป็นการพัฒนาและผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ครั้งแรกของกรมปศุสัตว์และประเทศไทย รวมทั้งสามารถขยายกำลังการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ และเป็นหลักประกันและความมั่นคงด้านสุขภาพสัตว์และวัคซีนของประเทศ

4. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ผลงาน ระบบให้บริการแจ้ง นำเข้า ส่งออก ขายและผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานบริการที่ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอ ชำระเงินค่าธรรมเนียม พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน สามารถขอรับบริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ทุกขั้นตอน

5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ “ครอบครัวปศุสัตว์” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการปศุสัตว์ให้เกิดคุณค่ากับประชาชนและประเทศชาติ

            ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม 73 รางวัล โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับปรุงและพัฒนางานบริการที่มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน