ก้าวสู่ 22 ปี กรมทรัพยากรน้ำ คว้า “Thailand Digital Accessibility Award 2023” องค์กรดีเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 21 ปี การบริหารจัดการน้ำ ก้าวสู่ 22 ปี คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Digital Accessibility Award 2023 องค์กรพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ อ้างอิงตามมาตรฐาน WCAG เพื่อเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า  สำหรับแผนงานในปีนี้ได้วางกรอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกันในทุกมิติให้สามารถรองรับกับความต้องการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการพัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ำ ตลอดจนการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากในประเทศไทย การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยสามารถลดผลกระทบด้านลบต่อมนุษย์และระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลกหลายแห่งมีความเสื่อมโทรม และถูกบุกรุกคุกคามจากการพัฒนาของสังคมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่ชุ่มน้ำถูกทำลายลง โดยปราศจากความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญ ขาดการวางแผน และการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้อง ความเสื่อมโทรมเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียอื่นๆตามมาในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เรื่องของการบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ในเรื่องนี้เราต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัจจุบันจากทั่วโลกที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายเราที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับประเทศของ ซึ่งก็เป็นจุดที่ทางกรมทรัพยากรน้ำสนใจอยู่แล้ว เช่น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เราก็มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านน้ำและสถาบันการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ในการบริหารจัดการเราก็สามารถถอดบทเรียนของต่างประเทศมาใช้กับบ้านเราได้ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ประชาชนกินดีอยู่ดี โดยการมีรายรับ รายได้จากการบริหารน้ำมากขึ้นและในปี 2566 กรมทรัพยากรน้ำได้รับวงเงิน 1.46 หมื่นล้านบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สู่ 22 ปี กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปลายปี 2545 ที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การจัดตั้ง กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจร โดยทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนแม่บท การศึกษาวิจัย พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปของคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมบทบาทของประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับการทำงานของภาครัฐ เริ่มจากการคิด การนำเสนอความเห็น การลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อสร้างการยอมรับในแผนงานของโครงการและกิจกรรมของภาครัฐ ที่เข้าไปดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ และยั่งยืน