ก้าวสู่ปีที่ 56 ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต

ธนาคารกรุงไทยก้าวสู่ปีที่ 56 มุ่งมั่นเป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามทุกวิกฤตยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง ขับเคลื่อนสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ปี 2565 ธนาคารกรุงไทยได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมเคียงข้างคนไทย มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนในทุกวิกฤติที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 กว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรุงไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนมาตรการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ และสามารถประคองธุรกิจและดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า 56 ปีธนาคารกรุงไทย ถือเป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง รวมถึงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ทุกคนต้องก้าวผ่านไปด้วยกัน โดยร่วมกันสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืน และเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคง

ปีนี้ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์เพื่อชุมชน โดยเน้นให้คนและชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการดำเนินโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป