การบินไทยได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” ประจำปี 2561

          นายกิตติ จงถาวรสถิตย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนเข้ารับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่นประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) จากนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.และสถาบันไทยพัฒน์

สำหรับโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัลรวม 100 บริษัท ซึ่งบริษัทการบินไทยได้รับรางวัลระดับดีเด่น Outstanding มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2559 ทั้งนี้เมื่อปี 2560 ได้รับรางวัลเกียรติคุณหรือ Recognition แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ของกิจการรวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป