TOT ครบรอบการสถาปนาก่อตั้งองค์กรปีที่ 65 ผู้บริหาร – พนักงานพร้อมหน้าแสดงพลังขับเคลื่อสู่องค์กรดิจิทัล จัดรับมอบรางวัล 3 รางวัลเด่นด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ตั้งมั่นพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้ทันสมัยและครอบคลุม

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT จัดงานครบรอบ 65 ปี วันสถาปนาองค์กร ที่สำนักงานใหญ่ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะโดยมีผู้บริหารและพนักงานทีโอทีเข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT  เปิดเผยในโอกาสครบรอบการสถาปนาก่อตั้งองค์กร 65 ว่า การจัดงานวันนี้แสดงถึงพลังผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานทุกระดับทั่วประเทศที่จะร่วมTransformation ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล เป็นผู้นำให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศเต็มรูปแบบ วางตำแหน่งองค์กรเป็นผู้นำสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้กับประเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สู่บริการ Digital Service ให้กับลูกค้า ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายในงานได้จัดกิจกรรมเดินสานสัมพันธ์ สามัคคี ทีโอที พร้อมจัดพิธีมอบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย WiFi โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและพิธีรับมอบรางวัลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า 65 ปีที่ผ่านมาทีโอทีมีบทบาทหน้าที่ในการวางพื้นฐานโทรคมนาคที่มั่นคงของประเทศ วันนี้ ทีโอที ได้ทรานฟอร์มตัวเองเป็นองค์กรดิจิทัลทั้งในด้านการเป็นผู้นำให้บริการ Digital Infrastructure สร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้กับประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่และเมือง ซึ่งจะเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย

“ทีโอที จะเป็นผู้ดำเนินการด้าน Infrastructure Sharing เพื่อลดการลงทุนลดการติดตั้งซ้ำซ้อนของประเทศ และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จาก 5G ในการพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคนี้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยกระทรวงดีอีได้มอบหมายให้ทีโอที ดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ โครงการเน็ตประชารัฐ ที่กระทรวงดิจิทัลไม่เพียงมอบหมายให้ ทีโอที ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,000 หมู่บ้านทั่วประเทศเท่านั้น แต่ได้มอบหมายให้ ทีโอที ทำหน้าที่เป็น literate อบรมให้มีความรอบรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นความรู้ Knowledge ให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐในการสร้างประโยชน์ที่คุ้มค่าทั้งด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และบริการข้อมูลภาครัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยFiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มี โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงการขยายความจุอินเทอร์เน็ต ให้กับโรงพยาบาล เพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล Tele-Medicine ของ กระทรวงดิจิทัลฯเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในรูปแบบดิจิทัลในอนาคต

            นอกจากนี้ ในด้านบริการ Digital Service โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่น TOT easy life ตอบโจทย์บริการดิจิทัลให้ลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ 24 ชั่วโมง ในการสมัครใช้บริการ ตรวจสอบ ค่าใช้บริการ ดูโปรโมชั่น ข่าวสาร สิทธิพิเศษ ค้นหาศูนย์บริการ แจ้งปัญหาการใช้งาน โดยติดตั้ง ผ่านทาง App store และ Google Play รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ทีโอที (www.tot.co.th) และเว็บไซต์บริการ TOT fiber 2U เพื่อให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยยึดหลัก Customer Centric เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในทุกอุปกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ Content Management System โดยทำการ Integrate ผ่าน API ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้ ทีโอที สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ทั้งนี้เว็บไซต์ของบริษัท ดูแลให้โดยบริษัท มายรัม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้พัฒนาและออกแบบได้รับรางวัลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ www.tot.co.th จากงานประกาศผลรางวัลชั้นนำประจำปี 2561 จำนวน 3 รางวัล คือรางวัล Government Standard of Excellence จากงาน WEBAWARD 2018 รางวัล Silver Winner จากงาน W’ AWARD 2018 และรางวัล Best Telecommunication Mobile Website จากงาน MOBILEWEBAWARD 2018