S&P จัดโครงการขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ รวบรวมขวดพลาสติกใส มาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังตั้งเป้าส่งต่อเรื่องราวดีๆ สู่สังคมด้วย นอกจากจะช่วยโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานของเราด้วย