BAFS แต่งตั้ง “ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล”นั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ มั่นใจนำองค์กรเติบโตสู่ผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยานชั้นนำในระดับภูมิภาค

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS แต่งตั้ง หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทนนายประกอบเกียรติ นินนาท ที่เกษียณอายุ โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

            หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล นับเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนที่ 3 ของบริษัทเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความเชี่ยวชาญในการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีความรอบรู้ในธุรกิจพลังงานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีความเป็นผู้นำและยึดมั่นในการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์เข้ามาบริหารและขับเคลื่อนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยานชั้นนำในระดับภูมิภาค

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เข้ามาร่วมงานกับ BAFS ตั้งแต่ปี 2562  และล่าสุดดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด โดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของบริษัทเพื่อให้ BAFS เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และในปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดของ BAFS  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่  คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ประวัติการศึกษา หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล 

จบการศึกษาปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Australian  School of Business มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย  และปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นอกจากนี้ ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ ได้แก่  หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง  รุ่นที่ 6 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ. 

            หลักสูตร Leadership and Change, University of Potsdam, Germany  หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019 หลักสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020  และหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  33/2020 รวมทั้งในอดีต เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนาสโซ  มอเตอร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด  และที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก  ก่อนมาร่วมงานกับ BAFS

สำหรับโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) บริษัทย่อยของ BAFS ได้เปิดบริการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวเป็นระบบขนส่งน้ำมันตามมาตรฐานสากล ที่ขนส่งน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ในท่อเดียวกัน จากคลังน้ำมันบางปะอินไปยังคลังน้ำมันพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 576 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระบบขนส่งน้ำมันทางท่อที่ยาวที่สุดในประเทศ และมีความสามารถในการขนส่งน้ำมันได้สูงสุด 9,000 ล้านลิตรต่อปี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และสามารถรองรับการขนส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

  ขณะนี้บริษัทน้ำมันชั้นนำต่างๆ ได้เริ่มเข้าใช้บริการจ่ายน้ำมันผ่านระบบท่อของโครงการแทนการขนส่งจากรถบรรทุกน้ำมันแล้ว ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ต่ำกว่า 30,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และช่วยลดอุบัติเหตุจากการขนส่งน้ำมันด้วยรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ได้อีกด้วย