123ปี แห่งการสถาปนารฟท. จ่อเปิดสถานีกลางบางซื่อต้นปี 2564 สถานีรถไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสู่ผู้ให้บริการงระบบรางดีที่สุดในอาเซียนภายในปี 2570

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สถาปนาครบรอบ 123 ปี บอร์ด รฟท.ไฟเขียวจ่อตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ์ นั่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยปี64 สถานีกลางบางซื่อพร้อมเปิดให้บริการ เร่งขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฟื้นฟูกิจการฯสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนปี 2570

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570 ตามวิสัยทัศน์ของแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะ 10 ปี พ.ศ.2561-2570 ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟสายใหม่ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟความเร็วสูง รวมถึงแผนการจัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติม ขณะเดียวกันยังมุ่งการพัฒนาองค์กร ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาการบริการ ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลดต้นทุน ซึ่งในทุกกระบวนการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คนรถไฟจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

“การดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนให้รับทราบถึงแผนการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”

อย่างไรก็ตามภายในต้นปี 2564 สถานีกลางบางซื่อจะเปิดใช้งาน ซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ภายในสถานีจะประกอบไปด้วย ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่สำหรับห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และชั้นที่ 3 ประกอบด้วยรถไฟฟ้าเชื่อมทางอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และสายใต้ โดยจะเป็นศูนย์รวมการเดินทาง จุดเชื่อมต่อทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดิน รถขนส่งสาธารณะต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร และพื้นที่รอบ ๆ สถานีกลางบางซื่อก็จะถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อนั้น การรถไฟฯ จะยังไม่ย้ายขบวนรถไฟทางไกล และขบวนรถชานเมืองที่ออกจากสถานีกรุงเทพ ไปสถานีกลางบางซื่อทั้งหมด แต่จะพิจารณาให้ขบวนรถที่มีความพร้อมไปเปิดใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อก่อน

แต่ทั้งนี้สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)จะเปลี่ยนจากสถานีรถไฟหลัก แต่ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชนเหมือนเช่นที่ผ่านมาเนื่องจากจะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพน้อยลง และพัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของประชาชนด้านประวัติศาสตร์ของการรถไฟฯ ต่อไป

            รฟท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมากว่า 123 ปี เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร นำโดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานรถไฟฯ เข้าร่วมรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของพนักงานการรถไฟฯ ทุกคน โดยการรถไฟฯ ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการขนส่งทางรางในภูมิภาค ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา