106 ปี ธนาคารออมสิน สถานบันการเงินเพื่อการ“ออม” คว้าการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า“Thailand Quality Class Plus 2018”

ธนาคารออมสินสถาบันทางการเงินเพื่อการออมของประเทศครบรอบการสถาปนา 106 ปี โดยถือเอาวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งคลังออมสินด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสินเมื่อวันที่ 1 เมษายน ปี 2456

            ปีที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมาตรการต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน,บ้านประชารัฐ,การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยฯ,National e-Payment, มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน,มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้านและโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จ

            ส่งผลให้ในปีนี้ธนาคารออมสินได้เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า: Thailand Quality Class Plus : Customerประจำปี 2561 โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเข้ารับรางวัลและร่วมงานแถลงข่าวการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2561จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าว มี 13 องค์กรคุณภาพเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

            นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้วางเป้าหมายชัดเจนว่า ธนาคารออมสินต้องเป็นมากกว่าการธนาคารที่นอกจากจะมีบทบาทและทำหน้าที่เป็นธนาคารแบบอนุรักษนิยม Traditional Bankingธนาคารเพื่อสังคม Social Bankingธนาคารเพื่อรายย่อยทำหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นธนาคารดิจิทัลที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยวางเป้าหมายเป็นธนาคารที่เชื่อมโยงชีวิตคนไทยให้สะดวกง่ายดายนำระบบการธนาคารเข้าไปสร้างความสุขให้กับทุกชีวิต ขณะเดียวกันก็เริ่มปักหมุดให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดออมสินสร้างโลกสีชมพูกับ3พันธกิจ คือออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม

นอกจากการเป็นธนาคารของเด็กกลุ่มลูกค้าที่มั่นคงกับธนาคารแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยซึ่งได้ให้ความสำคัญมากและกลยุทธ์เพื่อเอาใจคนสูงวัยทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อผู้สูงวัยที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อเคหะเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งธนาคารออมสินเป็นเจ้าแรกที่เปิดตลาดเงินฝากและสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัยในประเทศไทยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย ซึ่งจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยมากมายทั้งกิจกรรมออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy ที่ธนาคารจัดขึ้นในทุกภูมิภาคเพื่อให้ผู้สูงวัยได้ใช้เวลาว่างมาทำกิจกรรม ขณะเดียวกันธนาคารออมสินยังเป็นธนาคารสำหรับผู้ประกอบการ SMEsและ SMEs Startup ให้เติบโตเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

            ทุกอย่างก้าวของธนาคารออมสินนอกจากทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้วธนาคารได้เป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ เช่น สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา, บ้านประชารัฐ, การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อย, โครงการ National e-Payment, มาตรการประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน (พักชำระหนี้), มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน, โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ

ครบรอบ 106 ปี

            ธนาคารออมสินกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ปี 2456 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธีคลังออมสินได้คงไว้ซึ่งปณิธานนี้ และยืนหยัดในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเสมอมา

จนมาถึงปี  2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้นเป็นธนาคารออมสินโดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้นเพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสินและเปิดดำเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน ปี 2490 เป็นต้นไป