โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีครบรอบ 22 ปี ผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เครือมิตรผล

บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด ผู้ประกอบกิจการอ้อยและน้ำตาลในเครือมิตรผล มากว่า 22 ปี ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 15,000 ตันอ้อย/วัน  และเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าโดยใช้พลังงานชีวมวลจาก ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง

 โรงงานแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะ ISO14001:2015ISO 9001,ISO 22000,GMP&HACCP,KOSHER,HALAL,CSR-DIW,มรท.8001-2546 ฯลฯ ซึ่งสามารถการรันตรีถึงความใส่ใจและความพิถีพิถันเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,รางวัล โครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ จากกระทรวงอุตสาหกรรม,โล่และเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW 2553 เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานด้าน CSR รง.ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจน้ำตาลมิตรผล คือ เป็นองค์กร ต้นแบบ ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามแนวความคิดร่วมอยู่ ร่วมเจริญ โดยเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงงานอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบกิจกรรม และโครงการต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกร และชาวไร่อ้อยลดต้นทุนในการผลิต การส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน และการจัดหาสวัสดิการด้านอุปโภคและบริโภคให้กับชุมชน และการเฝ้าระวังดูแลแก้ไขผลกระทบกับชุมชนที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของโรงงานได้ การดำเนินงานด้าน CSR ของโรงงาน มุ่งเน้น ตามหลักการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง โดยการดำเนินกิจกรรม ด้าน CSR จะมีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วม ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประโยชน์และมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ดำเนินการจะต้องมีความยั่งยืน

ทั้งนี้การให้ความสำคัญด้าน CSR ส่งผลให้ล่าสุดกลุ่มมิตรผลได้รับ รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย ( Building a Good Society Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์ มอบให้กับองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผลเข้ารับมอบโล่รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย จากพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อนึ่ง โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี เป็น 1 ใน 5 โรงงานเครือมิตรผล ประกอบด้วย โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ก่อตั้งปี 2540 กำลังการผลิต 15,000 ตันอ้อย/วัน, โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ ก่อตั้งเมื่อปี 2526 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 27,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2533 กำลังการผลิต 45,500 ตันอ้อย/วัน โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น ก่อตั้งปี 2538 กำลังการผลิตอยู่ที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน และโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ก่อตั้งปี 2540 กำลังการผลิต 23,000 ตันอ้อย/วัน