แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจการเพื่อสังคมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดกิจการเพื่อสังคมในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์  ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินี ที่ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการบริการ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินี และผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน