ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ ตีตรา T Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพ ผ่านมาตรฐานสากลทุกมิติ

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ จำกัด และบริษัทยีเอส ยัวซ่า สยามเซลล์  บริษัทในกลุ่ม บริษัทสยามกลการ ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ และแบตเตอรี่อุตสาหกรรม มีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การรับรองของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยบริษัทเป็น 1 ใน 30 บริษัท ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศว่าสินค้าที่ได้รับตรา T Mark เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีธรรมาภิบาลและมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม

            นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดโครงการThailand Trust Mark กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เน้นย้ำความสำคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการไทยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพอยู่เสมอ

หลักเกณฑ์ที่ทางโครงการใช้ในการคัดเลือกบริษัทให้ได้รับการรับรองและมีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์T Markเพื่อการค้าในวันนี้ประกอบด้วย1.สถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 2.ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. มีการการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแรงงาน

            ตรา T Mark  เป็นตราสัญลักษณ์จากรัฐบาลไทยที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับตรานี้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลครบในทุกมิติ มั่นใจได้ว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการที่มีตรา T Mark รับรอง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการจัดโครงการ Thailand Trust  Mark เป็นประจำทุกปี โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ในการมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของประเทศในด้านการเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจุบันประสบความสำเร็จเพราะสามารถสนับสนุนให้แบรนด์สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก

อีกทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ตระหนักรู้ในเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและการผลักดันสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่น ในสินค้าไทยซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับตรา T Mark จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าและได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ