เชฟรอนฯ ปลื้มรางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards 10ปีซ้อน

สู่ปีที่ 58 เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต คว้าผลงานเด่น รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence Awards) 10 ปีติดต่อกัน ใน “ระดับแพลตินัม” ส่วนการดำเนินธุรกิจยังคงมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขึ้นรับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence Awards) จากนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเชฟรอนได้รับรางวัลองค์กรความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จนได้รับการยกย่องในประเภทบริษัท “ระดับแพลตินัม” นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ 4E’s
มาใช้ในการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษา (Education) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic Development) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Employee Engagement) มาอย่างต่อเนื่อง
           รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้าน
ธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม โดยเชฟรอนประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 11 องค์กรที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล “ระดับแพลตินัม”

สำหรับเชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานระดับโลก ที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ก้าวสู่ 58 ปี บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้เหมาะกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในสภาพธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของอ่าวไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรไทย ซึ่งช่วยวางรากฐานให้อุตสาหกรรมนี้ 

ปัจจุบัน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สามารถผลิตได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติโดยรวมของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับคนไทย ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงยานพาหนะ ก๊าซหุงต้ม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งปตท.จะส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเลไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท. ที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อาทิ บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,500 คน (96% เป็นคนไทย) และมีพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมา 1,100 คน โดยประมาณ

ด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทเชฟรอนฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมการออกแบบ การพัฒนา การปฎิบัติงาน รวมถึงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ซึ่งเชฟรอนให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนคุ้มครองสินทรัพย์ ดูแลชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการนำ “ระบบบริหารจัดการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน” (Operational Excellence Management System) มาใช้อย่างเคร่งครัด