รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ฉลองครบรอบปีที่ 65 ขึ้นอาคารใหม่ – เปิดคลินิกพิเศษรับฮับการแพทย์โต

65 ปีโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เดิน 5 แผนยุทธศาสตร์สร้างอาคารใหม่ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  พร้อมพัฒนาการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรสู่ระดับมืออาชีพเพื่อก้าวสู่ฮับการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล

นายแพทย์ทรงเกียรติ  เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช  กล่าวถึงทิศทาง โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ปี2560-2564 ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์  5 ข้อ คือ 1. พัฒนาบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศระดับ1+ 2. พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน Service plan* / PCC / LTC  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและเอกชนในการดำเนินงานด้านสุขภาพ4. พัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกให้มีคุณภาพ 5. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพ (ระบบการบริหารจัดการ ธรรมภิบาล + บุคลากร) พร้อมก้าวสู่“ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital”  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศ ด้านบริการทางการแพทย์” ภายใต้พันธกิจ คือ1. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. วิจัย พัฒนาและจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน 4. ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

รวมทั้งการบริการรักษาพยาบาลตามแผนความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1. ด้านหัวใจ 2. ด้านทารกแรกเกิด 3. ด้านอุบัติเหต 4. ด้านมะเร็ง 5. ด้านบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะตามศักยภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 6. ด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยการส่องกล้อง  7. ด้านสุขภาพช่องปาก  8. ด้านโรคหลอดเลือดสมอง 9. ด้านโรคไต ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย10. ด้านจักษุ 11. ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาล โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ป่วยที่ล่วงลับ ณ ลาน G ตึก 298

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของภาคใต้ด้วยการเดินหน้าสร้างอาคารใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยสีน้ำเงิน ตึกผู้ป่วยใน 298เตียง 8 ชั้นเปิดใช้งานแล้ว สีเขียว ตึกผู้ป่วยใน 298 เตียง 8 ชั้น  สีส้ม ตึกวินิจฉัย 8 ชั้น กำลังก่อสร้างสีแดง ตึกผู้ป่วยนอก 9 ชั้น+1 ชั้นใต้ดิน เริ่มสร้างต้นปี 61ตึกสนับสนุน 8 ชั้น โซน หลัง ก่อสร้างอยู่หลายตึก ที่พักแพทย์ พยาบาลและตึกอุบัติเหตุ ตึกจอดรถ เพื่อรองรับการบริการทางการแพทย์ครบวงจรและก้าวสู่ฮับการแพทย์ได้อย่างแท้จริง

นายแพทย์ทรงเกียรติ กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ยังได้ทำการเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ วัตถุประสงค์การเปิดคลินิกพิเศษในครั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีความแออัดของผู้ป่วยที่มาขอใช้บริการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ บางครั้งยังมีผู้มารับบริการที่มีระยะเวลารอคอยนานเกิน 3 ชั่วโมง ร้อยละ 3.06 และผู้รับบริการบางคนมีความต้องการพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีเวลามาพบแพทย์ในเวลาราชการ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและผลักดันให้โรงพยาบาลของรัฐทุกโรงพยาบาล เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและต้องอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อลดความแออัด และเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามความต้องการและคาดหวังของประชาชน

ดังนั้นโรงพยาบาลมหาราชจึงได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ ห้องสูติ-นรีเวชกรรม บริเวณงานผู้ป่วยนอก เริ่ม 1 เมษายน ที่ผ่านมาและเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 -20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-12.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเบื้องต้นเปิดให้บริการด้านอายุรกรรม กระดูกและข้อ กุมารเวชกรรม และระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น โดยผู้ที่มารับบริการที่คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์สวัสดิการ จำนวน 400 บาท ซึ่งก่อนเปิดดำเนินการได้มีการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้วทั้งจากบุคลากรของโรงพยาบาลและบุคคลภายนอกซึ่งทุกคนเห็นด้วย

ด้านนายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช นายแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิ มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกปีละประมาณ 6 แสนคน จึงทำให้เกิดความแออัด ระยะเวลารอคอยนานขึ้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โรงพยาบาลจึงได้เปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ ซึ่งสามารถลดความแออัดในเวลาปกติลงได้ร้อยละ 10 และที่สำคัญผู้มารับบริการไม่ต้องรอแพทย์นาน มีที่จอดรถเฉพาะ มีห้องพักรอพบแพทย์ มีไวไฟ มีน้ำดื่มให้บริการฟรีอีกด้วย