ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกัน 5 สมัย วางกรอบนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์สูงสุดของพนักงาน

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ จำกัด และบริษัทยีเอส ยัวซ่า สยามเซลล์  บริษัทในกลุ่ม บริษัทสยามกลการ ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ และแบตเตอรี่อุตสาหกรรม หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่มีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น 

            ล่าสุดจากผลการประกาศรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติติดต่อกันเป็นปีที่ที่ 5 ระหว่างวันที่ 2558-2562 ประเภทบริษัทขนาดเล็กไม่มีสหภาพแรงงาน

            รางวัลดังกล่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินโดยพิจารณาหลักเกณ์จาก ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ฝ่ายรัฐ ทำหน้าที่พิจารณาผลคะแนนของสถานประกอบกิจการเพื่อตัดสินรางวัลดังกล่าว

            แหล่งข่าวเปิดเปิดเผยว่า บริษัทมีความมุ่งหมายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ คือ การคัดเลือกค่าจ้าง และสวัสดิการ ผลตอบแทน การฝึกอบรมพัฒนา ส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ ไว้ดังนี้พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

            การคัดเลือกบุคลากร เพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่พนักงาน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม หรืออาจมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่การงานตามสมควรแก่กรณี

            บริษัทตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งแรงงานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นบริษัทฯ จะส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ตามโอกาสอันสมควรและเท่าเทียมกันเท่าที่จะทำได้

            บริษัทได้กำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ ผลตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกำลังความสามารถ

            อย่างไรก็ตาม เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน ตามนโยบายหลักบริษัท ความปลอดภัยและความสะอาด บริษัทจะดูแลรักษาสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจะสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพนักงานทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทและพนักงาน อีกทั้งเป็นการการเปิดโอกาสให้พนักงานเจริญก้าวหน้าในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้เพื่อแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามัคคี สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ความปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความผาสุกของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดข้อบังคับนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิด  ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้องบังคับนี้อย่างเหมาะสมแก่กรณี เป็นต้น