มกอช.ชงรางวัล “เลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 64” เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

มกอช. ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น ชูประเด็นการทำงานด้านมาตรฐานร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอน พร้อมเข้มโครงการ “การตรวจประเมินระยะไกลเพื่อการรับรองระบบงานตามข้อกำหนดภาคบังคับของ IAF” สู่การตรวจประเมินระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจสำคัญในด้านจัดทำ รับรอง ควบคุม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ มกอช.ให้ความสำคัญเสมอมา
         การเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ มกอช. ได้ยกกรณีตัวอย่าง การทำงานร่วมกับภาคประชาชนในเรื่องกระบวนการการจัดทำมาตรฐานบังคับทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก ที่เคยมีปัญหาผู้ผลิตบางรายมีการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ตลาดส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งได้รับความเสียหาย จึงได้หารือร่วมกับผู้ผลิต ผู้มีส่วนได้เสียต่อการส่งออกทุเรียน จัดทำมาตรฐานเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560) มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกภาคส่วนรับทราบผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านมาตรฐานให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการในการนำมาตรฐานไปใช้
        นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิตทุเรียนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มสูงขึ้น และประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งและแช่เย็นจนแข็งไปยังตลาดโลกได้คิดเป็นปริมาณกว่า 30,800 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,400 ล้านบาท โดยมีอัตราขยายตัวของมูลค่าส่งออกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 คิดเป็นร้อยละ 183
          นายพิศาลกล่าวต่อว่า รางวัลเลิศรัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาราชการ (กพร.) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง โดยในแต่ละปี ส่วนราชการทั่วประเทศ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นๆ ต่างนำเสนอผลงานขอรับรางวัลเป็นจำนวนมาก
         “การได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน เป็นการพิสูจน์ว่า มกอช. มีกระบวนการทำงานร่วมกับประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำไปสู่การทำงานแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความคิดในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น เกิดผลสำเร็จในการบริหารราชการ ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม” นายพิศาล เลขาธิการ มกอช. กล่าว

          ล่าสุด​สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ​ (มกอช.)​ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การตรวจประเมินระยะไกลเพื่อการรับรองระบบงานตามข้อกำหนดภาคบังคับของ IAF” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานของประเทศไทย ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการตรวจประเมินระยะไกลของ 4 AB ทำให้บุคลากรดังกล่าว มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกำหนดของ IAF

           รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจประเมินระยะไกล โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี​ผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มกอช.​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน​ 120​ คน​ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) อีกด้วย