มูซาชิ ออโต พาร์ท นำเข้านวัตกรรมใหม่ต่อยอดการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดำเนินงานภายใต้คำขวัญ “มูซาชิแบรนด์ระดับโลก”

บริษัท มูซาชิ ออโต พาร์ท จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ เครื่องจักร 90 เปอร์เซ็นต์จำหน่ายในประเทศไทย และอีก 10 เปอร์เซ็ฯต์ส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงงานอยู่  2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและปราจีนบุรี โดยชิ้นส่วนยานยนต์หลักๆที่ผลิต ได้แก่ เฟือง, สายฟ้า แกนเชื่อมต่อ,ก้าน Cam

แหล่งข่าวระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยยึดลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและมีส่วรร่วมกับลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างมั่นคง และสิ่งสำคัญคือการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้กำหนดแผนทางการตลาด 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการบริการ สังคมรอบข้างหรือว่าพนักงานในบริษัทจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าโดยไม่ค้ากำไรเกินควร รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย

เราเชื่อว่าสินค้าทุกชนิดของบริษัทจะสามารถตอบสนองการใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เรามุ่งมั่นที่ให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท 

สำหรับกระบวนการผลิตที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ ปรับและนำมาใช้เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กรและสังคมภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS 18001และ ISO 14001 (Environmental management System) เป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม เนื่องจากการดำเนินการของระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางนโยบายและวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการทำงานอื่นๆ

ปัจจุบันเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชากร ดังนั้นจึงเกิดการร่วมมือกันของแต่ละบริษัทเอกชนในการแก้ไขปัญหา จึงนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม จนกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเติบโตขององค์กร เราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่

ขณะเดียวกันภายใต้นโยบายนี้เราได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมโลกที่ยั่งยืนโดยมองจากมุมมองของการสร้างคุณค่าร่วมกันและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบริษัทระดับโลกเราตระหนักถึงความต้องการที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชนในท้องถิ่น  แม้ว่าจะมีประเด็นทางสังคมมากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเช่นความรับผิดต่อสินค้าสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมเราก็กำลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่ามูซาชิกรุ๊ป จะมีการพัฒนาจนกลายเป็นบริษัทระดับโลกแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเพื่อความอยู่รอดในตลาดโลก และทำให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของมูซาชิกรุ๊ป ภายใต้คำขวัญที่ว่า “มูซาชิแบรนด์ระดับโลก” กลุ่มมูซาชิเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการผลิตชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์สำหรับเครื่องบินในปี 2526 และเปลี่ยนไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องหว่านหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2499 เริ่มผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และย้ายไปอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์บริษัทได้สร้างระบบ Monozukuri แบบเดิมขึ้นด้วยระบบการผลิตแบบครบวงจรเทคโนโลยีการผลิตด้วยความแม่นยำและระบบการผลิต การขายทั่วโลกรวมทั้งความสามารถในการวิจัยและพัฒนาซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด