ปตท.คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสจากปปช. สะท้อนการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ต้านทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมคว้า Top Business Strategies Award 2019 องค์กรที่มีผลงานเด่นเป็นที่ยอมรับด้านสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจในฐานะบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของประเทศ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)และรางวัล Top Business Strategies Award 2019 จากนิตยสาร BUSINESS Plus

            นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ว่า ปตท. ได้ยื่นสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 และได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลในระดับชมเชย

ดังนั้นการได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสของปตท. ในครั้งนี้ จึงนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่าอย่างยิ่งขององค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมกันดำเนินงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะพนักงานทุกคนที่ถือเป็นกลไก และพลังสำคัญที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมการยึดมั่นในพลังความดีและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า 40 ปีที่ผ่านมาปตท. มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จนเกิดเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้ทั้งภายในองค์กรและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

            “ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสรวมไปถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ซึ่งการได้รับรางวัลของกลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท. ที่ร่วมกันยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความโปร่งใส สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลของกลุ่มปตท. ซึ่งมีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ตลอดจนการมุ่งพัฒนานวัตกรรมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” นายชาญศิลป์ กล่าว

            นอกจากนี้ ปตท.ยังได้เข้ารับรางวัล TOP BUSINESS STRATEGIES AWARD ภายใต้โครงการ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” โดยมีนางอรวดี โพธิสาโร รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

รางวัลนี้ มองเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่ง ปตท.ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของประเทศ ในการจัดหานำเข้าพลังงานอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะขยายตัวทางธุรกิจในด้านอื่นๆรวมทั้งมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ