บางจาก ร่วมมือกับสมาคมดินโลก หยุดการชะล้างและพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดินและเครือข่าย หยุดการชะล้างและพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา กับ โครงการ หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำร่องการบรรเทาภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพดิน เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในดินและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เกษตรกร โครงการดังกล่าวยังถือเป็นโอกาสในการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9