ธ.ก.ส ตอกย้ำ 54 ปีแห่งคุณภาพ คว้า 2 รางวัลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น คลอดโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด เส้นทางแจ้งเกิดทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่เงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มากว่า 54 ปี ที่ผ่านมากับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้จะเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง ทันสมัย และครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การันตรีจาก 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง

            นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ล่าสุด ธ.ก.ส.สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในด้านการผลิต การซื้อ-ขายผลผลิต การแปรรูป และการบริโภคของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจต่าง ๆเลิกจ้างงานและมีแรงงานบางส่วนย้ายกลับภูมิลำเนา ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้

“เหตุผลดังกล่าวธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด เพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิดร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน”  

เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอโครงการในรูปแบบรายการ Reality เพื่อสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ โดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นชวนติดตาม ผสมผสานความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

            นายอภิรมย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพื่อให้โครงการสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรนวงเงินรวม 260,000 ล้านบาท เช่น สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย และสินเชื่อ SMEs เกษตร เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ

           โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ผู้สนใจสามารถเลือกได้ทั้งประเภท 1. เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรธรรมชาติ เกษตรวิถีอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ 2. เกษตรเทคโนโลยี เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรไฮเทค 3. เกษตรแปรรูป เกษตรบริการการเกษตร เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า และ 4. เกษตรท่องเที่ยวชุมชน เกษตรท่องเที่ยว เกษตรวิสาหกิจชุมชน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจุชมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 17 – 45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน) โดยมีรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท

            สำหรับประเภทนำเสนอแนวคิด หรือ BAAC The Idea สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 24 รางวัล มูลค่ารวม 149,000 บาท และประเภทต้นแบบการทำธุรกิจ หรือ BAAC The Idol สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรอยู่แล้ว และมีแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจ จำนวน 104 รางวัล มูลค่า 4,854,000 บาท  โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม ปี 2563 ทางเว็บไซต์www.newgenhugbaankerd.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด  Line Official : BAAC Family หรือสอบถามได้ที่ โทร. 091-7017012