ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จับมือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ความรู้ผู้ประกอบการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ลงนาม MOU กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในความร่วมมือด้านการสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในงานสัมมนา สูตรสำเร็จจากธุรกิจ SMEs สู่การค้าระหว่างประเทศ โดย EXIM BANK และ DITP บูรณาการข้อมูลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการไทย รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ Startup รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านบริการและเครื่องมือทางการเงินที่จะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ความสามารถด้านนวัตกรรมผนวกกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกการค้ายุคใหม่เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

          นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า EXIM BANK และ DITP มีความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรเสริมสร้างองค์ความรู้และเครื่องมือทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในตลาดโลก

ปัจจุบันทิศทางเศรษฐกิจและรูปแบบการค้าการลงทุนของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปี 2560 E-Commerce ได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทั่วโลกราว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนถึง 24.8 เปอร์เซ็นต์

ด้วยเหตุดังกล่าว EXIM BANK จึงได้พัฒนา e-Trading Platform เชื่อมต่อระบบธนาคารกับการค้าออนไลน์ของโลกทำให้สามารถให้บริการสินเชื่อและประกันการส่งออกแก่ผู้ประกอบการไทยที่ค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร           ในโลกการค้ายุคใหม่ ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่รู้ทันโลกการค้ายุคใหม่ ตลอดจนมีเครื่องมือทางการเงินที่จะเริ่มต้นหรือขยายกิจการในตลาดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ สามารถก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในระยะยาว