ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมครบรอบ 54 ปี “เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ” ตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัล Best Deal of the Year 2019

ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมครบรอบ 54 ปี เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า พร้อมมอบเงินแก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า 54 ปีที่ผ่านมาในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย โดยทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายสำคัญๆ ของภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง และฝ่าวิกฤติต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งยังมีบทบาทในการสนับสนุนการก้าวสู่ Digital Economy

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร จึงได้วางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลักการ Zero Tolerance เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าและสาธารณชน ปัจจุบันธนาคารได้ก้าวสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป๋าตัง และล่าสุดคือโครงการชิม ช้อป ใช้ ส่งผลให้กรุงไทยสามารถสร้างแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีผู้เข้ามาใช้งานในระบบเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0

สำหรับปีนี้จะเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 Banking Model คือ กลยุทธ์แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน มุ่งปกป้อง ป้องกัน รักษา และพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมของธนาคาร และกลยุทธ์เรือเร็ว มุ่งเน้นการทำงานแบบเรือเร็ว กระชับ เป็นลักษณะการทำงานแบบ Agile ด้วยคติการเรียนรู้แบบ Fail Fast, Learn Fast ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบสอดประสานกัน เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเชื่อมโยง 5 Ecosystems หลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน กลุ่มระบบขนส่ง และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ด้วยยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า หรือ X2G2X โดยเริ่มต้นจาก G (Government) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของธนาคาร เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กระจายสินค้า วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับต้นทางการผลิตได้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สำคัญยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต้องตั้งอยู่บนรากฐานปรัชญา “กรุงไทยคุณธรรม” บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

ในช่วงปีนี้ ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ ธนาคารมีความพร้อมประคองสถานะลูกค้าให้ก้าวผ่านวิกฤติไปได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนปรนภาระให้กับลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม มุ่งเน้นเรื่องการปรับนโยบาย ปรับโครงสร้าง และลดภาระของลูกหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ และในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ จึงมีเป้าหมายสร้างสถานะความเป็น Network of TRUSTหรือการเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจบนฐานรากของการเป็นองค์กรกรุงไทยคุณธรรม โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะร่วมกันผลักดันให้ธนาคารก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เคียงข้างคนไทยทุกภาคส่วน ให้สมกับวิสัยทัศน์ธนาคารกรุงไทยเคียงข้างไทย เคียงข้างคุณอย่างแท้จริง

ล่าสุดตอกย้ำความสำเร็จจากการเข้ารับรางวัล Best Deal of the Year  โดยมีนายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล จาก นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 2019