ทีทีดับบลิว รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับดีเด่น

นางสาวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ระดับดีเด่น จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ภายใต้การสนับสนุนของ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยได้รับเกีรยติจากนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย คณะกรรมการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทแก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้การรายงานความยั่งยืนเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลและเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อทิศทางและกระบวนการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าและผลกระทบจากการดำเนินงานต่างๆของบริษัทต่อสาธารณะและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง