ก้าวสู่ 2 ทศวรรษกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดวิสัยทัศน์ “พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์” กุนซือคนใหม่

เปิดวิสัยทัศน์ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กับนโยบายดำเนินงานปฎิบัติภารกิจการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนิรการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย โดยมุ่งปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ภารกิจด้านการผังเมือง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ปี 2562 เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอยู่บนความตกลงใจ ของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 3. ภารกิจด้านการอาคาร เพื่อให้อาคาร มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง ให้บริการด้านการออกแบบอาคาร การให้บริการทดสอบวัสดุ มีการยกระดับหน่วยทดสอบวัสดุเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจกรมฯ ให้กับพี่น้องประชาชน

            “ภารกิจทั้งหมดจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เมืองและชุมชน มีความสวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” นายพงศ์รัตน์ กล่าว

ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ นำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Website คือ www.dpt.go.th, Mobile Application คือ Landuse PLAN , Line OA คือ DPT Information เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคาร

ขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือที่เรียก โดยย่อว่า BIM มาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยเริ่มจากการเขียนแบบให้ออกมาในรูปของสามมิติ การให้บริการงานด้านการอาคารผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ในการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อกับภาครัฐ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ

เปิดประวัติอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2506 อายุ 58 ปี เป็นชาว จ.นครศรีธรรมราช จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา,ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านหลักสูตร หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 51หลักสูตร Executive. Training Program. on. Provincial. and. Local. Administrator, GRIPS ประเทศญี่ปุ่น,หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ

  • ปี 2548 เป็นเลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง และเป็นผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • ปี 2553 เป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และขยับเป็นผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้นย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
  • ปี 2560 ขึ้นเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และโยกผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัตาก
  • ปี 2564 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 2 ปี ก่อนเกษียณอายรุราชการ