ก้าวสู่ 161 ปี กรมเจ้าท่า ปลุกจิตสำนึกลด ละ เลิก ทิ้งขยะ ลงแม่น้ำ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้ปลอดภัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า

จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาวารีภาคประชาชนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ การเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมเป็นตัวแทน เจ้าท่าในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะ การกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ

            ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่ายอาสาวารีภาคประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 ขึ้น โดยมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว ทั้งสิ้น 6,066 คน

นอกจากนี้กรมเจ้าท่าได้จัดกิจกรรมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่ 3 ชวนคนไทยรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่าโดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม

            นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้จัดดังกล่าวมาแล้ว  2 ครั้ง โดยได้การสนับสนุนเรือของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า เก็บขยะรวมกว่า 500 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเรือลำเลียง เก็บขยะได้ ประมาณ 350 กก. (ไม่รวมขยะในเรือของกรุงเทพมหานคร)

“ขยะที่เก็บได้ เจ้าหน้าที่ได้นำมาคัดแยก โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ขยะที่เก็บได้ ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์69เปอร์เซ็นต์ ,ขยะทั่วไป 20เปอร์เซ็นต์,ขยะรีไซเคิล 10เปอร์เซ็นต์,ขยะอันตราย 1เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นขยะพิษจำพวกกระป๋องสี สารเคมี กระป๋องยาฆ่าแมลง กล่องโฟม วัสดุบรรจุอาหาร ที่นอนหมดสภาพ จากขยะที่พบเป็นจำนวนมากในแม่น้ำเจ้าพระยา”

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า 161ปีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการคืนความสะอาด คืนความสุขให้สายน้ำ เเละช่วยกันบอกต่อกิจกรรมดี ๆ เพื่อปลูกจิตสำนึก ลด ละ เลิก ทิ้ง ขยะ และหันกลับมา ช่วยกันรักษา ดูแล เเม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำแห่งชีวิต ที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนทุกปัจจุบัน ให้คงอยู่ตลอดไป