ก้าวสู่ปีที่ 19 กรมทรัพยากรน้ำ ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐฯ วางเป้ายกระดับคุณภาพทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ปีที่ 19 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนรับสถานการณ์อุทกภัย และภัยแล้งปี 6465  วางโครงการและงบประมาณรับน้ำในฤดูฝน พร้อม ชูรางวัลเลิศรัฐสาขามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการและมุ่งมั่นการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

            นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  เปิดเผยว่า จากนโยบายเพิ่มน้ำต้นทุนของรัฐบาลนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีแผนการดำเนินงานโดยเน้นเป้าหมายการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้น 170 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คาดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ 52,624 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 213,788 ไร่ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทุกๆ แหล่งน้ำที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับความต้องการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน

รวมทั้งได้เปิดโครงการการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่กรมทรัพยากรน้ำได้จัดตั้งขึ้น จากการคัดเลือกแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 80 แห่ง มาทำการสำรวจเพื่อประเมินความจุเก็บกักที่แท้จริง พร้อมทั้งติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ำทุนที่มีอยู่ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการแก้ปัญหาน้ำได้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้วางแผนสำหรับสถานการณ์อุทกภัย และสถานการณ์ภัยแล้งปี 64-65 โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ คาดการณ์ พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วม -น้ำล้นตลิ่ง-น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อีกทั้งเตรียมความพร้อม ด้วยการบำรุง รักษา ซ่อมแซม ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากดินถล่ม (Early Warning) จำนวน 1,546 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยจำนวน 4,911 บ้าน ในพื้นที่ 51 จังหวัด 335 อำเภอ 1,152 ตำบล ให้มีความพร้อมมากที่สุด รวมถึง ระบบโทรมาตร จำนวน 228 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยาจำนวน 385 สถานี ตลอดจนการเตรียมเครื่องสูบน้ำ 313 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 142 คัน ในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติบรรเทาภาวะน้ำท่วมรายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อรับสถานการณ์น้ำหลาก ดินโคลนถล่ม และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน ผ่านสื่อหลัก และสื่อ Social Media หลากหลายช่องทางและเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ในช่วงหน้าฝนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกันสำรองน้ำฝนสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือน และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

                        นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้รับรางวัลระดับดีเด่นและระดับดีจำนวน 9 รางวัลซึ่งประกอบด้วย

1. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือโครงการประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี 1 รางวัล คือ โครงการการแก้ปัญหาฝุ่นมลพิษด้านละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือ โครงการสานพลังเครือข่ายเพื่อสร้างป่าอย่างยั่งยืน พื้นที่นาแห้ว จังหวัดเลย ของ กรมป่าไม้ 
4. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 4 รางวัล คือ 1) การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพานพร้อมระบบระจายน้ำ เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ของ กรมทรัพยากรน้ำ 2) โครงการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 3) โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรคืนชีวิตให้ชุมชน ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
บ-ว-ร สู่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
5. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ระดับดี 1 รางวัล คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 1 รางวัล ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             รางวัลดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี​ และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน