กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ SIMTec ยกเครื่องบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ SIMTec ยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม สู่การเป็น Industry 4.0 เต็มรูปแบบ ด้วยหลักสูตร ระบบการผลิตอัจฉริยะ Digital Manufacturing Program

            กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดโครงการกิจกรรมการเตรียมบุคลากรให้เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน ผ่านการยกระดับบุคลากรด้วยหลักสูตรระบบการผลิตอัจฉริยะ หลักสูตร Digital Manufacturing Program โดยมีบุคลากรภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา และผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 150 คนใน 3 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่ประยุกต์หลักการและเทคนิคการผลิตแบบญี่ปุ่นการค้นหาปัญหา ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติพัฒนาสายการผลิตแบบ Small Start 2.หลักสูตรการวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน ที่มุ่งเน้นการวางระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสายการผลิตด้วยหลักการของ TPM ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 3.หลักสูตรการจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT เป็นเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก โดยเข้าถึงวิธีการต่อสัญญาณและเชื่อมโยงข้อมูลจาก Sensor, PLC, Middleware ไปจนถึง Cloud Computing เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาสายการผลิตตามหลักการผลิตแบบลีน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการวัดประเมินผลหลังอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรมต่างได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาระบบการผลิตสมัยใหม่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ในส่วนนี้ไปต่อ ยอดและพัฒนาในองค์กร หรือหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการทำงานแบบวิถีใหม่และการพัฒนาสู่ Industry 4.0