กฟผ.รับรางวัลดีเด่นแห่งปี “Princess Health Award 2021” ผนึก ราช กรุ๊ป และเอ็กโก กรุ๊ป ต่อยอดนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สานนโยบาย Thailand 4.0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Princess Health Award 2021 จากกระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รางวัลดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของทุกเครือข่าย นับตั้งแต่หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชน สังคม สื่อมวลชนที่ได้ติดตามให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ กฟผ. ตลอดจนความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนไทย ผ่านโครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน โครงการแว่นแก้ว รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ อาทิการจัดงานวิ่ง งานแข่งจักรยาน และการสนับสนุนกีฬาต่างๆในระดับประเทศ

         ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา กฟผ. ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการกู้วิกฤตตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่ความพยายามลดการระบาดของโรค การป้องกัน การรักษา เยียวยา โดยเริ่มจากการดูแลพนักงาน เน้นการรักษาตัวเพื่อรักษาหน้าที่เพื่อให้สามารถนำศักยภาพขององค์กรมาเร่งสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างสุดกำลัง อาทิ ผลิตเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. ผลิตตู้ตรวจโควิดกว่า 600 ตู้ผลิตชุดหมวกป้องกันเชื้อPAPR กว่า 1,000 ชุด รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม-ศูนย์พักคอย ระดมทุนจัดหาเตียงสนามและสิ่งของจำเป็นอีก 3,500 ชุด ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด

       “จะเห็นได้ว่าทุกความมุ่งมั่นที่ กฟผ. ได้ดำเนินการเพื่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ล้วนสำเร็จได้จากแรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนกฟผ. จึงขอขอบคุณและขอมอบรางวัลนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้มีส่วนร่วม ตลอดจนคนไทยทุกคน ที่คอยเป็นแรงใจให้ กฟผ. ซึ่งเป็นของคนไทย ได้ทำเพื่อคนไทยทุกคน”

ล่าสุด กฟผ.ได้จับมือ ราช กรุ๊ป และเอ็กโก กรุ๊ป จัดตั้งบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นกลไกในการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมสนับสนุนส่งเสริมสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเป็นการปูทางรองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ในอนาคต ซึ่งการจัดตั้งบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (INNOPOWER COMPANY LIMITED) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผู้ถือหุ้นร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ถือหุ้นร้อยละ 40, 30 และ 30 ตามลำดับ สำหรับวงเงินลงทุนในบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด รวม 2,960 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 150 ล้านบาท และจะทยอยลงทุนเพิ่มเติมจนครบจำนวนในระยะเวลา 5 ปี

            นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่ม กฟผ. มีแผนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยการสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านพลังงาน เพื่อรับมือกับ Energy Disruption ที่เกิดขึ้น และมุ่งต่อยอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่ม กฟผ.สู่เชิงพาณิชย์

        การจัดตั้งบริษัทครั้งนี้นอกจากจะเพิ่มศักยภาพทางการลงทุนใหม่ ๆ แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ในงานวิจัยและนวัตกรรม ของ กฟผ. และกลุ่ม กฟผ. รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานในอนาคต (Future Energy) และ Startup ในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งในที่สุดแล้ว จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และผลักดันไปสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0