กปภ.ชูรางวัล SOE AWARD โชว์แผนรับมือภัยแล้ง กำชับทุกสาขาดูแลคุณภาพน้ำ ก่อนถึงมือประชาชนทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับรางวัล ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น : ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

            นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศผลการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564 แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน Sustainable Moving Towards The Next Normal

ปีนี้ กปภ.ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น : ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย จากผลงานชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม มุ่งเน้นการใช้งานแบบภาคสนาม โดยอ่านผลจากแผ่นเทียบสีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ทั้งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล และน้ำประปา ให้ผลทดสอบที่รวดเร็ว ซึ่งผ่านการทดสอบความถูกต้องของผลทดสอบด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและผ่านการทดสอบความชำนาญจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำประปาสามารถตรวจสอบปริมาณแมงกานีสในน้ำได้อย่างแม่นยำ ทำให้การปรับจ่ายสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ลดการนำเข้าชุดทดสอบจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน

นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับการผลิตน้ำประปาอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพแก่ประชาชนกว่า 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

    สำหรับในช่วงหน้าแล้งของปีนี้ กปภ.เดินหน้ามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบในฤดูแล้ง ปี 2565 ซึ่งเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นมาและจะสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ

อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านแหล่งน้ำดิบกำชับ กปภ.ทุกสาขา เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดช่วงฤดูแล้ง เร่งสูบน้ำ เข้าสระเก็บน้ำดิบ พร้อมสำรองแหล่งน้ำใกล้เคียงทั้งแหล่งน้ำสาธารณะและเอกชนเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลน และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการปนเปื้อน มาตรการด้านการผลิตและจ่ายน้ำ บริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาปริมาณน้ำดิบ จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือประชาชน กปภ. เตรียมพร้อมน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการจ่ายน้ำประปาให้แก่รถบรรทุกน้ำฟรี พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง