กปภ.ครบรอบ 42 ปี ชูนโยบายผู้ว่าการฯคนใหม่“สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์” มุ่งมั่นพัฒนาประปาไทยทัดเทียมระดับสากล

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานครบรอบ 42 ปี พร้อมต้อนรับ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปภ. โดยเป็นผู้ว่าการ ลำดับที่ 15 อย่างเป็นทางการมอบนโยบาย FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการกปภ. คนที่ 15 มอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการกปภ. อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ กปภ. ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Conference และการไลฟ์สดทาง Facebook ในการนี้ ผู้ว่าการกปภ. ได้กล่าวว่า เชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตและให้บริการน้ำประปาในส่วนภูมิภาคของ กปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ

“ตนในฐานะผู้นำองค์กรจะนำประสบการณ์และความรู้จากการศึกษาดูงานด้านระบบประปาของประเทศญี่ปุ่น นำมาปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น รวมทั้ง ต้องสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล และพร้อมรับการตรวจสอบ ซึ่งการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนั้น เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ประชาชน พนักงาน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบประปาไทยให้ทัดเทียมระดับสากล”

การประปานครหลวง และนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านระบบประปาของประเทศญี่ปุ่น มาพัฒนาการผลิตและให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. ตั้งแต่ระดับผู้กำกับดูแลและกำหนดนโยบาย คือ รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ กปภ. ไปจนถึงลูกค้า ตลอดจนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างรากฐานในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ผู้ว่าการกปภ. กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสำคัญด้านน้ำประปา ตระหนักถึงคุณภาพน้ำประปาว่าต้องสะอาด ปลอดภัย พร้อมให้ลูกค้าใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาณ โรงกรองน้ำทุกแห่งของ กปภ. ในเขตพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ มีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่กระบวนการตกตะกอน การกรอง การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีทีมนักวิทยาศาสตร์ของ กปภ. ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ที่ผ่านมา กปภ. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านกัมมันตภาพรังสีทั้งในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปา เพื่อลูกค้ามั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ. สะอาดและปลอดภัย โดยขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ที่มีระบบการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงและนักวิทยาศาสตร์ที่คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ประวัติผู้ว่าการกปภ.คนใหม่

            เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ปี 2505 ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ผ่านการอบรมหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร New Enablers for Performance (รุ่นที่ 1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่ 18) สถาบันพระปก เกล้าหลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 234) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตรเสนาธิการทหาร (รุ่นที่ 53) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก และหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น

            นายสมบูรณ์ มีประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพประปามากกว่า 30 ปี เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่ปี 2529 ที่กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยประวัติการทำงานที่สำคัญเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวง (กปน.) ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)นอกจากนี้ มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการองค์กรและมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ของ กปน. ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.