กปน.จัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี บินรับรางวัลดีเด่นแห่งปี“Asia Responsible Enterprise Award 2019” ประเทศไต้หวัน

การประปานครหลวง (กปน.)จัดงานคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 52 ปี MWA CHANGE FOR BETTER : กปน. ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย  

            ภายในงานช่วงเช้าได้จัดพิธีสงฆ์ โดยมีนายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมี คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร ร่วมถวายสังฆทาน และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

นอกจากนี้ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ กปน. มอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 25 ปี มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 80 ครั้ง และมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          ในปีนี้ กปน.ยังได้เข้าร่วมรับรางวัล  Asia Responsible Enterprise Awards 2019 สาขา Corporate Governance และ Health Promotion จาก 2 โครงการ ได้แก่ Corporate Governance Council of the Metropolitan Waterworks Authority และ School Tap Water System Project ซึ่งจัดขึ้นที่ Hilton Taipei Sinban สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานดังกล่าวจัดโดย Enterprise Asia องค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และได้มอบรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผุ้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี

            ในปีนี้ กปน. ได้รับรางวัลจาก 2 สาขา ดังนี้ สาขา Corporate Governance ได้แก่ สภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (Corporate Governance Council of the Metropolitan Waterworks Authority (MWA CG Council)) โดย กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก ที่ก่อตั้งสภาธรรมาภิบาลในองค์กร เป็นสภาเชิงพัฒนากึ่งวิชาการ (Soft Power) โดยคณะกรรมการสภาฯ มีหน้าที่เสนอแนะและติดตามแนวทางดำเนินงานภายในองค์กรให้โปร่งใส โดยสะท้อนความคิดเห็นของพนักงานส่งผ่านสภาฯ ไปยังผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็น 1 ใน 3 โครงการของเอเชียที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ที่มีการมอบเป็นปีแรก